Vem är jag?

 

Jag är sociolog, forskare, föreläsare och skribent. För närvarande forskar jag vid Climate Leadership Initiative vid Geologiska institutionen på Uppsala universitet. Mitt forskning handlar om klimat- och energiomställningen, rättviseaspekter och demokrai.


Jag arbetar också som konsult och genom mitt egetföretag har jag arbetat som rådgivare, föreläsare, moderator för samtal, och rapportförfattare.


Jag är författare till flera böcker däribland Upphettning - Demokratin i klimatkrisens tid och Folkstyret i rädslans tid.


Jag har arbetat vid Regeringskansliet med demokratifrågor, och har varit Kansliråd och huvudsekreterare för 2014 års Demokratiutredning, utredningen översyn av statens stöd för trossamfund, Demokrativillkorsutredningen och Nationell satsning för medie- och informationskunnighet. 

 

Under flera år bodde jag i Bosnien-Hercegovia och arbetade bl.a. för EU och den Höge Representantens kontor. Min avhandling handlade om det internationella statsbygget i Bosnien och hur det påverkade relationerna mellan de etniska grupperna.


Forskning


Jag forskar om frågor som rör klimat- och energiomställningen, om social acceptans för klimatpolitiska åtgärder, rättviseaspekter och om demokratins förmåga att hantera klimatkrisen. För tillfället medverkar jag i fyra olika forskningsprojekt finansierade av Formas, Mistra och Naturvårdsverket. Jag sitter också med som rågivande för demokratiorganisationen International IDEA.


Skribent och konsult 


Jag har arbetat som konsult med egen firma och för företaget företaget 2050. Jag har ger framförallt föreläsningar för myndigheter, organisationer och kommuner, men har också skrivit rapporter för statliga utredningar. 


Huvudsekreterare för den Nationella satsningen på Medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet


Under 2020 ledde jag arbetet i kommittén som arbetade med frågan om hur digitala miljöer påverkar människors deltagande och delaktighet i demokratin, med särskilt fokus på utmaningar som desinformation, propaganda och näthat. Se SOU 2020:56


Huvudsekreterare för Demokrativillkorsutredningen


Från mars 2018 till juni 2019 var jag huvudsekreterare för Demokrativillkorsutredningen som hade till uppgift att ta fram förslag till ett enhetlig, rättssäkert och tydligt demokrativillkor i den statliga bidragsgivningen till det civila samhället. Se: SOU 2019:35

 
Huvudsekreterare för Utredningen översyn för statens stöd till trossamfund


Från augusti 2016 till mars 2018 ledde jag översynen av statens stöd till trossamfund som hade till uppgift att ta fram förslag till ny lagstiftning för statens stöd till trossamfund, nya mål för stödet liksom förslag på demokratikriterier. Se: SOU 2018:18


Huvudsekreterare för 2014 års Demokratiutredning


Under åren 2014 till 2016 var jag huvudsekreterare för 2014 års Demokratiutredning. Utredningen utarbetade förslag till åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin och för att stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen. Se SOU 2016:05 och SOU 2015:96


Kansliråd vid Regeringskansliet


Under åren 2009 december till juli 2014 arbetade jag på demokratienheten som numera är placerad på Kulturdepartementet. Jag hade övergripande ansvar för demokratipolitikens fördjupning och utveckling. Har tagit fram och skrivit regeringens skrivelse En politik för en levande demokrati och regeringens handlingsplan Värna demokratin mot våldsbejakande extremism. 


Doktorand


Mellan 2004 februari och december 2009 doktorerade jag (tjänstledig 2005, 2007 - 2008) vid Baltic East European Graduate School på Södertörns högskola. Jag forskade om etniska relationer, försoningsprocesser och säkerhetssektorreformen i Bosnien och Hercegovina. Disputerade i januari 2010.


Political advisor to EU Police Mission to Bosnia and Herzegovina


Mellan april 2007 april och Juni 2008 var jag politisk rådgivare till EUPM i Bosnien. Jag gav råd om frågor relaterade till politik och säkerhet samt var delaktig i förhandlingarna av polisreformen inom ramen för EU:s förhandlingar om ett stabilitets- och associeringsavtal. Även ansvarig för rådgivning gällande organiserad kriminalitet och korruption.


Senior Media Development Officer


Mellan februari 2005 och oktober 2005 var jag Senior Media Development Officer vid the Office of the High Representative in Bosnia and Herzegovina. Jag var ansvarig för reformen av Bosniens public broadcasting system inom ramen för EU:s förhandlingar om ett stabilitets- och associeringsavtal. Arbetet omfattade lobbying, förhandlingar, rådgivning till Höge Representanten samt att ta fram underlag och tal etc.


Advisor to the Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina


Mellan Juni 2001 och 2004 Januari var jag rådgivare till Ombudsmannen för mänskliga rättigheter i Bosnien, sekonderad av Utrikesdepartementet. Jag var ansvarig för rådgivning gällande politiska frågor och om institutionens administration. Skrev årsredovisningar, rapporter, tal, artiklar etc. Lobbying och rådgivning gällande specifika MR-fall samt i samband med förhandlingar med andra internationella organisationer.


Utbildning


Jag läste under åren 1995 till 2001 på Uppsala universitet. Tog en fil.mag i sociologi och läste också historia, statsvetenskap, statistik och serbiska/kroatiska/bosniska. Åren 2004 till 2009 doktorerade jag på Stockholms universitet, Södertörn Högskola och Baltic East European Graduate School. Jag disputerade januari 2010 med avhandlingen The limits of the European Vision in BiH – An analysis of the police reform negotiations. Den analyserade det internationellt ledda arbetet med att återskapa en stat i Bosnien och Hercegovina, och hur detta påverkade etniska relationer och försoningsprocessen efter kriget.